Menu Zamknij

Realizacje

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz przyłączydla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lema w Krakowie.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego GGG 40 ciśnieniowych klasy C40 z powłoką cynkowo glinową i powłoką zabezpieczającą z farb epoksydowych typu PAM NATURAL o średnicy DN150 mm. Włączenie nastąpiło w chodniku ul. Lema w istniejący wodociąg DN400 mm z żeliwa sferoidalnego poprzez trójnik 400/150 mm oraz łączniki rurowo-kołnierzowe. Przekroczenie jezdni ulicy Lema wykonano metodą bezrozkopową za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego o długości 50m.

Sieć kanalizacji opadowej wykonana z rur karbowanych PP ø300 mm, prefabrykowanych studni betonowych ø500, 1000, 1200 mm. Odprowadzenie wód opadowych zrealizowano na istniejący kanał deszczowy ø600 mm poprzez nabudowanie studni. Ze względu na układ wysokościowy odbiornika oraz kanału ciepłowniczego przekroczenie wspomnianego kanału c.o. wykonano w postaci syfonu, w którym wlot i wylot stanowią pionowe studnie o przekroju kołowym. Konstrukcja ta daje możliwość  stworzenia osadników co ma ułatwić eksploatację prostego odcinka syfonu który  nie posiada załamań.Odcinek w ulicy Lema został zrealizowany metodą bezrozkopową, jako rurę osłonową zastosowano rurę stalową, natomiast jako rurę przewodową rurę PCV ø315 mm.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wykonana z rur kamionkowych ø300mm metodą rozkopową na odcinku o długości 110m, studni betonowych ø1000 mm.Odprowadzenie ścieków zrealizowano do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną.Odcinek przekroczenia jezdni oraz ciągów pieszych ulicy Lema wykonano
w technologii bezrozkopowej, metodą przeciskową za pomocą rury kamionkowej DN300
o wytrzymałości na zgniatanie 160kN/m i dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN.

Montaż zbiornika retencyjnego na ul. Banacha i Górka Narodowa.

Zbiornik z polietylenu (PEHD) służący do okresowego magazynowania i retencji wody deszczowej o pojemności 280 m3, średnicy DN3000 mm, długości 40m.

Budowa przyłączy, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków dla czternastu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ul. Potrzask w Krakowie.

Sieć kanalizacji opadowej wykonana z rur karbowanych PP ø300mm o długości 135 m, prefabrykowanych studni betonowychø1000 mm. Odprowadzenie wód opadowych zostało zrealizowane poprzez rozbudowę rowu na długości 2,5m, budowę wylotu kanalizacji deszczowej do rowu umocnionego ażurowymi płytami betonowymi.

Sieć kanalizacji sanitarnej została wykonana z rur kamionkowych ø250mm, studni betonowych ø1000 mm, odprowadzenie ścieków zrealizowano do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną.

Do każdego budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej wykonane zostały:
– przyłącze wody z rury PE SDR 11ø40×3,7 mm wraz z zestawem wodomierzowym pod wodomierz ø20 mm usytuowany w budynku,

– przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych ø150 mm, rur litych PVC SN8ø160 mm.

Włączenie przyłącza wody do sieci wodociągowej ø110 mm PE nastąpiło poprzez nawiert, natomiast włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej poprzez studnię lub siodło na rurę kamionkową ø250 mm.

 

Budowa przyłączy oraz instalacji zewnętrznej wody, wody przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w celu doprowadzenia wody zimnej oraz odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych, wód opadowych z hali magazynowo - produkcyjnej w miejscowości Cholerzyn.

Wykonanie przyłącza wody z rur PE RC ø63×3,8 mm wraz z zestawem wodomierzowym zamontowanym w studni betonowej ø1500 mm, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC ø200 mm.

Źródłem wody pożarowej jest nadziemny zbiornik z którego poprowadzono 2 rurociągi ssawne z rur PE100 SDR11 PN16 ø160 mm do podziemnej przepompowni wód pożarowych z zestawem podnoszącym ciśnienie, natomiast z przepompowni do hali wykonano 2 rurociągi tłoczne z rur PE ø110 mm.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej została wykonana z rur PVC ø160 oraz 200 mm, studni betonowych ø1000 mm, odprowadzenie ścieków następuje do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji opadowej wykonana z rur litych PVC-U ø160, 200, 250 mm, rur karbowanych PP ø300, 400, 500 mm o łącznej długości 533 m, studni tworzywowych z PP ø425 mm, studni betonowych ø1000, 1200 mm, wpustów wodościekowych ø500 mm z osadnikiem o gł. 60 cm. W celu zretencjonowania wód opadowych wykonano wykop oraz umocnienie podłoża pod zbiornik żelbetowy o pojemności V=240 m3. Odprowadzenie wód opadowych zostało zrealizowane do rowu ziemnego poprzez wylot brzegowy, skarpy rowu umocnione ażurowymi płytami betonowymi.

 

Budowa sieci wodociągowej DN150 oraz DN100 dla zasilania w wodę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych z garażami w części podziemnej przy ul. Prandoty w Krakowie.

Sieć wodociągowa wykonana z rur i kształtek kielichowych, ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego przeznaczonego do wody pitnej na ciśnienie robocze 1,0 MPa o łącznej długości 468 m. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpiło w dwóch węzłach, w pierwszym poprzez trójnik redukcyjny kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN200/150/200, 2 zasuwy kołnierzowe DN200, 1 zasuwę kołnierzową DN150, 2 łączniki rurowo-kołnierzowe DN200 oraz 1 łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 z żeliwa sferoidalnego. Węzeł drugi został włączony do istniejącej sieci wodociągowej DN150 z żeliwa sferoidalnego poprzez trójnik redukcyjny, kołnierzowy DN150/80/150, zasuwę kołnierzową DN150, kształtkę dwukołnierzową FF DN80 l=0,3 m, hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem, z korpusem z  żeliwa sferoidalnego.

 

Budowa przyłączy oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych z garażami w części podziemnej przy ul. Prandoty w Krakowie.

Odprowadzenie ścieków kanalizacji sanitarnej z budynków zrealizowane zostało za pomocą kanałów PCV-U SN8 ø160 mm do zewnętrznej studzienki betonowej ø1000 mm, następnie przyłączami kanalizacji ogólnospławnej za pomocą rur kamionkowych ø150 mm do sieci kanalizacji ogólnospławnej PCV-U SN8 ø300 mm. Instalację kanalizacji deszczowej wykonano z rur PCV-U SN8 ø160, 200, 315, retencję kanałową z rur betonowych ø1000 mm, a następnie odprowadzono do sieci kanalizacji ogólnospławnej poprzez regulator przepływu.

 

Zastosowanie instalacji igłofiltrowej

W celu umożliwienia prac w wykopie, ułożenia rur kanalizacyjnych lub wodociągowych czasami zachodzi konieczność wykorzystania igłofiltrów, które służą do obniżenia poziomu wody gruntowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie. Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostało wykonane z rur Ø300 mm kielichowych, kamionkowych glazurowanych, natomiast przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 mm.

Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi parkingami przy ul. Zbrojarzy w Krakowie. Podczas realizacji wymienionego obiektu nasza firma wykonała przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Schemat oraz zdjęcia z budowy zbiornika z rur PE Ø500 mm poniżej.

Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o oznaczeniu D1 i D2 z garażem podziemnym i instalacjami wewnętrznymi przy ul. Pękowickiej w Krakowie. Podczas realizacji wymienionej inwestycji wykonaliśmy przyłącz wody, kanalizację sanitarną, deszczową z retencją wody opadowej. Retencja zrealizowana została poprzez montaż zbiorników ROK-PE HD, są to dwuścienne zbiorniki polietylenowe w kształcie walca o osi poziomej do zabudowy podziemnej, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN8.

Budowa kanalizacji deszczowej i montaż studni betonowych

​Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Architektów w Krakowie – etap III. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP Ø1200 pełniących funkcję zbiornika retencyjnego, rur PVC Ø500, Ø300 oraz Ø160 mm. Montaż studni betonowych Ø2000 oraz Ø1200 mm. Kanalizacja sanitarna: rury PVC Ø250 oraz studnie betonowe Ø1000 mm.

Budowa miejskiej osiedlowej sieci ciepłowniczej

Budowa miejskiej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków biurowo-usługowych A, B, C przy ulicy Czerwone Maki i Bobrzyńskiego Boczna w Krakowie. Sieć ciepłownicza preizolowana 2x DN200 mm stanowi odgałęzienie od sieci preizolowanej 2x DN300 mm, na odcinku końcowym redukcja średnicy sieci, kolejno z każdym z przyłączy do projektowanych budynków, za przyłączem do budynku A redukcja z DN200 na DN125 oraz z DN125 na DN100, za przyłączem do budynku B redukcja z DN100 na DN65 mm. Odcinek końcowy stanowi przyłącz do budynku C o średnicy 65 mm. Łączna długość wykopów
864,2 m.

Budowa sieci wody, kanalizacji ogólnospławnej i ciepłowniczej

Budowa sieci wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej wraz z budową przyłączy dla zespołu dwóch budynków biurowo-usługowych D i E przy ul. Czerwone Maki w Krakowie. Przyłącz kanalizacji ogólnospławnej do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø500 mm poprzez istniejącą studzienkę Ø1200 mm w ul. Czerwone Maki z rur kamionkowych DN200 mm. Budowa kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych Ø1000, Ø1200 mm . Montaż 2 zbiorników żelbetowych o wym. 4,3mx1,4m o H=1m, dwóch wysokosprawnych separatorów koalescencyjnych  o przepustowości 10 dm3·s-1, 6 dm3·s-1, dwóch separatorów zawiesin o Ø wew. 1200 mm, pojemności V=1,0 m3, dwóch wirowych regulatorów przepływu. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku z rur PEHD DN200 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC DN250, DN200 oraz DN160 mm. Włączenie do istniejącego wodociągu z żeliwa sferoidalnego DN150 mm w chodniku ul. Czerwone Maki poprzez trójnik żeliwny 150/80/150. Wykonanie komory startowej i odbiorczej oraz przecisku sterowanego w rurze osłonowej PE DN200 mm, rura przewodowa PETS SDR11 DN90. Przyłącz cieplny: włączenie do sieci cieplnej 2 x 219,1/315 mm  za pomocą trójnika preizolowanego prostopadłego 219,1/315/76,1/140.

Budowa rozdzielczej, miejskiej sieci wodociągowej

Budowa rozdzielczej, miejskiej sieci wodociągowej z zastosowaniem rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN100 mm wraz z budową przyłączy wody do zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Seweryna Goszczyńskiego i Żołnierskiej w Krakowie.

​Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej

​Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur kamionkowych, glazurowanych kielichowych oraz przeciskowych o średnicy DN300 mm wraz z budową przyłączy z rur kamionkowych Ø150 mm oraz PVC 160 mm do zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Seweryna Goszczyńskiego. Montaż studni betonowych prefabrykowanych Ø1200 oraz Ø1000 mm.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z retencją wraz z przyłączami

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z retencją wraz z przyłączami do zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Goszczyńskiego w Krakowie. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PP (z polipropylenu) z kielichem do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej, sztywność obwodowa SN8 kN·m-2 DN600 mm oraz DN800 mm. Montaż dwóch wirowych pionowych regulatorów przepływu, studni prefabrykowanych betonowych Ø1500, Ø1000, Ø600, Ø500 mm.

Montaż zbiornika retencyjnego i studni betonowych

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Żniwnej/Górników w Krakowie. Montaż zbiornika retencyjnego z rur GRP Ø1400 mm, studni betonowych Ø3000 – 1 szt. Ø3500 – 4 szt. oraz 2 separatorów substancji ropopochodnych. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm, montaż betonowych studni Ø1000 mm.

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej na os. Piastów. Montaż dwóch zbiorników retencyjnych kanalizacji deszczowej Ø2000 mm oraz 4,9×3,5×2,5 m.